Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest dokumentem wymaganym prawnie przed realizacją inwestycji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor zobowiązany jest złożyć KIP (w formie załącznika) wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. KIP jest dokumentem opisującym inwestycję i jej oddziaływanie na środowisko (w tym obszary chronione). Na podstawie Karty organ decyzyjny postanawia o obowiązku lub braku obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia składa się z:

  • części opisowej będącej szczegółową prezentacją przedsięwzięcia i zawierającej informacje o jego lokalizacji, skali, rozwiązaniach technologicznych, źródłach emisji zanieczyszczeń, rozważanych wariantach oraz potencjalnym wpływie na środowisko wraz z rozwiązaniami pozwalającymi ten wpływ ograniczyć,
  • części graficznej obrazującej lokalizację przedsięwzięcia na wyrysie z mapy ewidencyjnej, a także innych map, schematów lub fotografii, które pozwolą lepiej opisać planowaną inwestycję i jej wpływ na środowisko.

Wykonane przez nas Karty Informacyjne Przedsięwzięcia są zgodne z obowiązującymi przepisami i przy ich tworzeniu wykorzystujemy GIS-owe możliwości analityczne i wizualizujące.