Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny jest dokumentem, na podstawie którego, wydaje się pozwolenie wodnoprawne. Operaty wodnoprawne wymagane są m. in. przy inwestycjach ingerujących w wody powierzchniowe i podziemne, przewidujących budowę lub przebudowę urządzeń wodnych, wprowadzających ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych lub wykorzystujących ścieki w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód.

Operat wodnoprawny składa się z:

  • części opisowej zawierającej szereg informacji o przedsięwzięciu z opisem m. in. celu i zakresu korzystania z wód, charakterystyki wód objętych pozwoleniem, występujących form ochrony przyrody lub (w przypadku budowy urządzeń wodnych) specyfikacji technicznej urządzeń,
  • części graficznej zawierającej m. in. plan urządzeń wodnych naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową, zasięg zamierzonego oddziaływania w wyniku korzystania z wód, przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu ich oddziaływania i inne elementy graficzne w zależności od charakteru inwestycji.

Wykonane przez nas operaty wodnoprawne są zgodne z obowiązującymi przepisami i przy ich tworzeniu wykorzystujemy GIS-owe możliwości analityczne i wizualizujące.